مخفف مخابرات چیست؟
مخفف مخابرات چیست؟

تصویری: مخفف مخابرات چیست؟

تصویری: مخفف مخابرات چیست؟
تصویری: نقش سپاه در اقتصاد ایران چیست؟ 2023, سپتامبر
Anonim

مخابرات اشاره دارد به: An مخفف از مخابرات . کوتاه برای مخابرات شرکت ( مخابرات ارائه دهنده خدمات) یا مخابرات صنعت، به طور کلی

با توجه به این موضوع، FNI مخفف چیست؟

FNI

مخفف تعریف
FNI Financial Network Inc (سنت لوئیس، MO)
FNI موسسه علوم اعصاب فلوری (ملبورن، استرالیا)
FNI فدراسیون ملی مستضعفین
FNI Fundamental Networks, Inc (دالاس، تگزاس)

Ont در مخابرات مخفف چیست؟ ترمینال شبکه نوری

همچنین بدانید که منظور شما از مخابرات چیست؟

مخابرات به تبادل اطلاعات از طریق وسایل الکترونیکی و الکتریکی در فاصله قابل توجهی اشاره دارد. تکمیل شده مخابرات آرایش از دو یا چند ایستگاه مجهز به فرستنده و گیرنده تشکیل شده است.

CLI در مخابرات مخفف چیست؟

شناسایی خط تماس

توصیه شده: