Join در DBMS با مثال چیست؟
Join در DBMS با مثال چیست؟

تصویری: Join در DBMS با مثال چیست؟

تصویری: Join در DBMS با مثال چیست؟
تصویری: Lec-38: مقدمه ای بر اتصالات و انواع آن | نیاز به پیوستن با مثال | DBMS 2023, سپتامبر
Anonim

SQL پیوستن . SQL پیوستن برای واکشی داده ها از دو یا چند جدول استفاده می شود، که ملحق شده است به عنوان یک مجموعه واحد از داده ها ظاهر شود. برای ترکیب ستون از دو یا چند جدول با استفاده از مقادیر مشترک هر دو جدول استفاده می شود. پیوستن کلمه کلیدی در پرس و جوهای SQL استفاده می شود پیوستن دو یا چند میز

همچنین بدانید join در DBMS چیست؟

پیوستن یک عملیات باینری است که به شما امکان می دهد ترکیب کنید پیوستن محصول و انتخاب در یک بیانیه واحد هدف از ایجاد الف پیوستن شرط این است که به شما کمک می کند تا داده های چندگانه را ترکیب کنید پیوستن جداول SQL می پیوندد به شما امکان می دهد داده ها را از دو یا چند مورد بازیابی کنید DBMS جداول

به همین ترتیب، join در SQL با مثال چیست؟ آ SQL JOIN رکوردهای دو جدول را ترکیب می کند. آ پیوستن مقادیر ستون های مرتبط را در دو جدول قرار می دهد. یک پرس و جو می تواند شامل صفر، یک یا چند باشد پیوستن عملیات

نحو کلی با INNER به صورت زیر است:

  • نام های ستون را انتخاب کنید.
  • FROM table-name1 INNER JOIN table-name2.
  • ON column-name1 = column-name2.
  • شرایط WHERE.

با در نظر گرفتن این موضوع، پیوستن چیست و انواع اتصال با مثال چیست؟

ناهمسان انواع از SQL پیوستن (داخلی) پیوستن : رکوردهایی را برمی گرداند که دارای مقادیر منطبق در هر دو جدول هستند. چپ (خارجی) پیوستن : همه رکوردها را از جدول سمت چپ و رکوردهای مطابقت را از جدول سمت راست برمی گرداند. راست (خارجی) پیوستن : همه رکوردها را از جدول سمت راست و رکوردهای مطابقت را از جدول سمت چپ برمی گرداند.

پیوستن طبیعی با مثال چیست؟

آ پیوستن طبیعی هست یک پیوستن عملیاتی که یک امر ضمنی ایجاد می کند پیوستن بند برای شما بر اساس ستون های مشترک در دو جدول در حال پیوستن. ستون های رایج ستون هایی هستند که در هر دو جدول دارای نام یکسانی هستند. آ NATURAL JIN می تواند درونی باشد پیوستن ، یک چپ بیرونی پیوستن ، یا یک بیرون راست پیوستن . تمام ستون های رایج

توصیه شده: