نقش انفورماتیک پرستاری چیست؟
نقش انفورماتیک پرستاری چیست؟

تصویری: نقش انفورماتیک پرستاری چیست؟

تصویری: نقش انفورماتیک پرستاری چیست؟
تصویری: پرستاری از دیدگاه پرستاران 2023, سپتامبر
Anonim

به عنوان یک پرستاری انفورماتیک، شما با داده های بیمار و سیستم های کامپیوتری کار خواهید کرد. بر خلاف مراقبت های بهداشتی انفورماتیک که بیشتر بر مسائل اداری متمرکز است، انفورماتیک پرستاری به مراقبت از بیمار اختصاص دارد. زیاد پرستار انفورماتیکان به عنوان یک نقطه ارتباط بین بالینی عمل می کنند پرستاران و کارکنان فناوری اطلاعات

به همین ترتیب، انفورماتیک چگونه در پرستاری استفاده می شود؟

با استفاده از مدارک پزشکی الکترونیکی، دستگاه هایی که اطلاعات بهداشتی را به صورت الکترونیکی جمع آوری می کنند و سایر استانداردهای اطلاعات الکترونیکی، سلامت پرستاران انفورماتیک مسئول مدیریت، تفسیر و انتقال داده‌هایی هستند که وارد و خارج از مراکز درمانی می‌شوند، همه با یک هدف اصلی: بهبود

علاوه بر موارد فوق، انفورماتیک پرستاری شامل چه مواردی می شود؟ آ انفورماتیک پرستار این حرفه بر چگونگی تقویت مدیریت اطلاعات و ارتباطات در زمینه تمرکز دارد پرستاری . انفورماتیک پرستاری ادغام می کند پرستاری علوم، علوم کامپیوتر و علم اطلاعات برای مدیریت و انتقال بهتر اطلاعات، داده ها و دانش در عمل پرستاری .

به این ترتیب، مهارت های انفورماتیک پرستاری چیست؟

مهارت های انفورماتیک مدیریت، الزامات سیستم و انتخاب، طراحی و توسعه، مدیریت مالی، پیاده سازی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی و نگهداری سیستم طبقه بندی شدند. برای به دست آوردن اجماع در مورد شایستگی ها از رویکرد دلفی استفاده شد.

چرا انفورماتیک برای پرستاری مهم است؟

تاثیر سلامت انفورماتیک بر پرستاری تمرین. انفورماتیک در حال تغییر چهره مراقبت های بهداشتی است. با پیشرفت فناوری، سازمان‌ها و ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی قادر به جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و استفاده مؤثرتر از داده‌ها هستند و بر نحوه ارائه مراقبت، مدیریت منابع و تیم‌ها هر روز تأثیر می‌گذارند.

توصیه شده: